เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย วัสดุเพื่อการออกแบบ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นความคิด ภายใต้โครงการ mini TCDC

ซึ่งในระยะแรก ได้เริ่มทำการร่วมมือกับ 5 สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค อันได้แก่

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยจะมีการทำข้อตกลงร่วมกัน ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ Creative Space สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 เอ็มโพเรี่ยมช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

Advertisements