เป็นบริการถ่ายเอกสารสื่อสารสนเทศประเภทหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องระหว่าง TCDC ร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ miniTCDC ทั้ง 5 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทัพยากรสารสนเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library) และห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library) 

ระเบียบการให้บริการ
1.  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร

Rate

2.  ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย เท่านั้น การทำสำเนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1.      ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าวัสดุสารสนเทศที่ต้องการ มีในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ผ่านเว็บไซต์ http://library.tcdc.or.th
2.      ส่ง e-mail ไปที่ library@tcdc.or.th  เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยงกับหนังสือ หรือวารสารกับทางห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
3.      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Photocopying Request Form จาก blog ของ miniTCDC
4.      กรอกรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วน แล้วยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่หน่วยให้บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด
5.      ส่งแบบฟอร์ม มาที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

ที่อยู่       ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
              ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
              622 ถ.สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
              โทร. 2 664 8448 แฟกซ์ 2 664 8499

6.      รอรับเอกสารจากห้องสมุดเฉพาะฯ
7.      ชำระเงินตามที่ทางห้องสมุดเฉพาะฯแจ้งไป 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
1.      บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ให้บริการเฉพาะอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งเท่านั้นคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.      ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุสารสนเทศนั้นมีอยู่ในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
3.      กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความสะดวกกับเจ้าหน้าที่และความรวดเร็วในการดำเนินการ
4.      ชำระเงินค่าเอกสารหรือค่าส่งตามที่ทางสศบ.แจ้งไป

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

Photocopying Request Form

Advertisements