เป็นบริการยืมสื่อสารสนเทศประเภทหนังสือระหว่าง TCDC ร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ miniTCDC ทั้ง 5 แห่ง เพื่อการศึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library) และห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library)

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยให้บริการยืมฉบับจริง

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1.      ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าวัสดุสารสนเทศที่ต้องการมีในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ผ่านเว็บไซต์ http://library.tcdc.or.th
2.      ส่ง e-mail ไปที่ library@tcdc.or.th เพื่อติดต่อสอบถามสถานะหนังสือกับทางห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
3.      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Inter-Library Loan Request Form จาก blog ของ miniTCDC
4.      กรอกรายละเอียดรายการทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วน แล้วยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่หน่วยให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5.      ส่งแบบฟอร์ม ILL มาที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

ที่อยู่       ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
              ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
              622 ถ.สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
              โทร. 2 664 8448 แฟกซ์ 2 664 8499

ระเบียบการยืม
1.      จำนวนวัสดุสารสนเทศยืมได้ทั้งหมดไม่เกิน 3 รายการ
2.      ระยะเวลาในการยืมคือ 14 วัน ค่าปรับคือ 10 บาทต่อวัน โดยนับวันสุดท้ายคือวันที่ที่ประทับบนพัสดุภัณฑ์
3.      การต่ออายุการยืมวัสดุสารสนเทศ สามาถต่ออายุได้ 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลา 5 วัน การดำเนินการต่ออายุนั้นต้องทำก่อนวันหมดอายุ 2 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ทางสศบ. ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพของหนังสือว่าถูกจองหรือไม่ หากมีผู้อื่นจองวัสดุสารสนเทศนั้นๆไว้แล้ว ทางสศบ.จะงดการต่ออายุการยืมวัสดุฯดังกล่าว
4.      ห้องสมุดไม่อนุญาตให้มีการส่งต่อการยืมวัสดุสารสนเทศไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านการบันทึกข้อมูลของทางห้องสมุด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบคือบุคคลที่ลงชื่อยืม
5.      ห้องสมุดขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ยืมนำวัสดุสารสนเทศมาคืนก่อนกำหนดได้ ในกรณีที่ทางห้องสมุดมีความจำเป็น
6.      เมื่อผู้ใช้ยืมวัสดุสารสนเทศไปแล้วเกิดการชำรุด สูญหายหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ยืมต้องชำระเงินเป็น 2 เท่าของราคาวัสดุสารสนเทศนั้น และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมอีก 100 บาท

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
1.      บริการยืมระหว่างห้องสมุด ให้บริการเฉพาะอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่งเท่านั้นคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.      ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุสารสนเทศนั้นมีอยู่ในห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
3.      กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อความสะดวกกับเจ้าหน้าที่และความรวดเร็วในการดำเนินการ
4.      ชำระเงินค่าเอกสารหรือค่าส่งตามที่ทางสศบ.แจ้งไป

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

Inter-Library Loan Request Form

Advertisements