ภาพบรรยากาศวันลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทีซีดีซี สู่ภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค 5 สถาบัน

โดย
คุณไชยยง รัตนอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผศ.ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.มณี พนิชการ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถานที่ ครีเอทีฟ สเปซ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์

Advertisements