ในกรณีหนังสือชำรุดในระหว่างการดำเนินงานนั้น หากมีหนังสือที่อยู่ในสภาพต้องส่งซ่อม ห้องสมุดที่ร่วมโครงการต้องดำเนินการส่งหนังสือเหล่านั้นกลับมาที่สศบ. พร้อมแนบแบบฟอร์มส่งซ่อม (Book Repairing Form ) แล้วทางสศบ.จะดำเนินการซ่อมหนังสือต่อไป
หากต้องการหนังสือเพื่อทดแทนหนังสือที่ส่งซ่อม ทางห้องสมุดที่ร่วมโครงการจะต้องแจ้งรายชื่อหนังสือเหล่านั้นมาพร้อมกันด้วย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Book Repairing Form

Advertisements