การเดินทางติดตั้ง mini TCDC ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

            ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ 25 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ทีมงานจาก TCDC ได้เดินทางไปยัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตั้งอุปกรณ์และจัดหนังสือสำหรับโครงการ mini TCDC ซึ่งสำหรับการเดินทางไปติดตั้งที่ ม.บูรพาครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการเปิดตัวสำหรับโครงการใหม่จากทาง TCDC ก็ว่าได้ โดยจะขอสรุปขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายที่ ม.บูรพา ไว้ดังนี้ค่ะ

วันแรก 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ทีมงานผู้ติดตั้งงานออกจาก TCDC ด้วยรถตู้ ในเวลาประมาณ 9.00 น. โดยรวบรวมกำลังพลไปถึง 9 คนด้วยกัน ประกอบด้วย                                                                                                                                                                       
1.คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
2.คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร (IT Supervisor)
3.คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร (Information Scientist)
4.คุณเมธี สันติภาพพงศา (IT engineer)
5.คุณฆฤณ กังวานกิตติ (Facilities Management Architect)
6.คุณธฤตวัย ไชยวสุ (Info Guru Officer)
7.คุณมานิดา พากเพียร (Info Guru Officer)
8.คุณอัครพล จีนาคม (Mini Info Guru Officer)
9. คุณวัชชพล หรั่งแพ(Mini Info Guru Officer)

และในเวลาประมาณ 10.15 น. ได้เดินทางถึง สำนักหอสมุด ม.บูรพา

            งานแรกที่เริ่มดำเนินการคือ ช่วยพี่ๆบรรณารักษ์ปรับมุมหนังสือเดิมของ ‘SET’ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน เพื่อจะได้มีพื้นที่ในการวางชั้นหนังสือของ mini TCDC   

                                                       

ภาพก่อนเคลื่อนย้าย
มุมหนังสือชุด “SET” เดิมก่อนการติดตั้งชั้นหนั้งสือ mini TCDC

 ภาพหลังเคลื่อนย้าย

หลังจากปรับเปลี่ยนมุมหนังสือของ ‘SET’ เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงคราวของการวางชั้นหนังสือของ
mini TCDC

   

            จากนั้น ก็เริ่มการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น รวมทั้งชั้นของ Material ConneXion Bangkok ด้วย  สำหรับวัสดุที่ทาง MCB จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรนั้น มี 4 วัสดุที่น่าสนใจ ดังนี้

1. Art Wood
(แผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดจากวัสดุธรรมชาติเหลือใช้)

2. Rubber Foam Material
(โฟมยางธรรมชาติ)

3. Crystal Mosaics
(กระเบื้องโมเสคทำจากโพลิเมอร์)

4. Metal Lath & Expanded Metal
(ตะแกรงโลหะอย่างเบาบางและตะแกรงโลหะอย่างหนา)

ตัวอย่างวัสดุแบบใกล้ชิด

 

ติดแผ่นป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง Brochure ข่าวสารต่าง ๆ ของทาง TCDC และเรื่องการสมัครสมาชิก

ติดตั้งเครื่อง Touch screen เพื่อใช้สำหรับ โปรแกรม Shelves browser

 

            โปรแกรม Shelves Browser คือ โปรแกรมช่วยค้นหาหนังสือภายในชั้นหนังสือแต่ละชั้น ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบของคอมพิวเตอร์หน้าจอแบบสัมผัส (Touch screen) บริการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้เห็นภาพรวมของชั้นหนังสือ ตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นหนังสือทุกเล่มทั้งแถวพร้อมทั้งสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือได้ คือ ปกหน้า หน้าชื่อเรื่อง สารบัญ และปกหลัง

ติดป้าย Banner ขนาดใหญ่ ที่ด้านข้างชั้นหนังสือ

 

            สำหรับหนังสือ ทางม. บูรพา เห็นว่าควรจะมีระบบป้องกันหนังสือด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยของหนังสือ mini TCDC (ขอบคุณค่ะ ^_^)  

รูปขั้นตอนในการจัดเรียงหนังสือ  

   

            เมื่อนำหนังสือออกมาจากกล่องแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆบรรณารักษ์ทางสำนักหอสมุดดำเนินการป้องกันหนังสือด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

             

 เมื่อเสร็จกระบวนการด้านความปลอดภัยแล้ว นำหนังสือใส่รถเข็น เรียงตามเลขเรียกหนังสือเพื่อให้สะดวกในการจัดเรียง ซึ่งการเรียงหนังสือของทาง TCDC นั้นจะใช้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบรัฐสภาอเมริกัน หรือแบบ LC โดยจะแตกต่างกับของทางม. บูรพา ที่จัดเรียงแบบระบบทศนิยมดิวอี้ หรือ DDC  

            การจัดหมวดหมู่แบบรัฐสภาอเมริกัน หรือ LC นั้นมีการแบ่งเนื้อหาต่างๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว คือ A-Z (ยกเว้น I,O,W,X และY)  นอกจากนี้ได้มีการแบ่งเป็นหมวดย่อย (Subclass) ตามสาขาวิชา เพื่อความเฉพาะเจาะจงเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะอีกด้วย

บรรยากาศตอนเรียงหนังสือ

 

ชั้นหนังสือ mini TCDC หลังจากที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว

อีกมุมหนึ่งของชั้นหนังสือ mini TCDC

วันที่สอง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550

            ทีมงานของ TCDC ส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับ แต่ยังมีทีมงานของเราอีก 4 คนสำหรับในวันนี้  งานหลัก ๆ แล้วคือการอบรมส่วนงานและโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ของ mini TCDC ให้กับพี่ๆบรรณารักษ์ของสำนักหอสมุด

เริ่มมีน้อง ๆ นักศึกษามาสนใจ

          แต่ก่อนที่จะมีการบรรยายเกิดขึ้น ทีมงาน TCDC ก็นำป้ายบอกเลขเรียกหนังสือ และคำสำคัญ (Subject) มาติดไว้ตามชั้นหนังสือต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มาใช้งานหาหนังสือได้ง่ายขึ้น และยังสะดวกในการเก็บของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดด้วย

  

ซูมเข้าไปดูหน่อย

            เวลาประมาณ 15.00 น. ทีมงาน TCDC เริ่มการบรรยายด้วยการเกริ่นนำของผู้อำนวยการสำนัก หอสมุด ดร. ขวัญชฎิล จากนั้นคุณเลอชาติ นักสารสนเทศ ของ TCDC ได้เล่าความเป็นมาของโครงการ mini TCDC รวมถึงขั้นตอนการทำงานจนกระทั่งได้มาเป็น mini TCDC 

            จากนั้น คุณ ธฤตวัน ไชยวสุ และคุณมานิดา พากเพียร ก็บรรยายส่วนงานต่าง ๆ ที่ทางบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดจะต้องทราบ เช่น การจัดเรียงหนังสือ การสืบค้นผ่านทาง Website ของ TCDC การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทาง TCDC ผ่านทาง mini TCDC Blog ซึ่งก็คือช่องทางนี้นั่นเอง รวมไปถึงโปรแกรมการใช้งานภายในโครงการ mini TCDC เช่น โปรแกรม Shelves browser โปรแกรม In-house use เป็นต้น

รูปบรรยากาศภายในห้องบรรยายค่ะ

 

 

            เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว ทีมงาน TCDC ก็พาพี่ๆบรรณารักษ์สำหนักหอสมุด ม.บูรพา เยี่ยมชมชั้นหนังสือโครงการ mini TCDC ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทีเดียว

            จากนั้น ก็ให้ทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ และตอบข้อซักถามเพิ่มเติม อีกทั้งตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น

วันสุดท้าย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550
             เมื่อทีมงานจาก TCDC ได้ก้าวเข้ามาในห้องสมุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบและการทำงานในขั้นสุดท้าย ก็ได้พบกับมุม mini TCDC ที่สวยงามมากขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่ๆบรรณารักษ์ทางสำนักหอสมุด ม. บูรพาเป็นอย่างมากในการจัดโต๊ะและเก้าอี้เป็นเหมือน Partition กั้นพื้นที่ไว้ให้ใช้หนังสือของ mini TCDC เป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อสามารถควบคุมการใช้หนังสือได้ และสามารถเก็บสถิติได้แน่นอนมากขึ้น อีกทั้งยังทำป้ายบอกสำหรับผู้ที่สนใจใช้หนังสือของ mini TCDC ว่า…

บรรยากาศโดยรวมค่ะ

มีโต๊ะไว้วางหนังสือที่ใช้เสร็จแล้วด้วย

            นอกจากนี้แล้ว ทางสำนักหอสมุด ม.บูรพายังได้ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ
mini TCDC ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักหอสมุดด้วยค่ะ

            ท้ายนี้ทางทีมงาน TCDC ต้องขอขอบคุณทุกท่านในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดระยะเวลาที่พวกเราย้ายที่ทำงานไปอยู่ที่ ม.บูรพา เป็นการชั่วคราว และขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้พวกเราได้เข้าถึงผู้ใช้ในอีกมุมเมืองหนึ่ง ความอบอุ่นยังคงครุกรุ่นอยู่ในใจทีมงานของพวกเราทุกคน ขอบคุณมากค่ะ (^_^)

Advertisements