ทางคณะของเราได้ออกเดินทางเพื่อร่วมเตรียมงาน ในวันที่18 กันยายน 2550 ประกอบไปด้วย
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Communication Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร (IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ (miniTCDC Project Manager)
คุณฆฤณ กังวานกิตติ (Facilities Manager)
คุณจินตนา ชูพรหมวงษ์ ( Client Service Officer MCB)
คุณวัชชพล หรั่งแพ (Contact Person miniTCDC)

ภาพการเตรียมการก่อนวันพิธีเปิด

2.jpg 4.jpg

ห้องที่จะใช้จัด Exhibition

  6.jpg  8.jpg

น้องๆ ช่วยกันเตรียมเอกสารสำหรับแจกวันงาน และจัดสถานที่

9.jpg  10.jpg

แจกโบรชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์

วันพิธีเปิด 19 กันยายน 2550 คณะของเราได้เดินทางมาร่วมงาน ประกอบด้วย

คุณไชยยง รัตนอังกูร (Managing Director)
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Design Resources Library Director)
คุณนพดล วีรกิตติ (Information Technology & Facilities Director)
คุณมนฑิณี ยงวิกุล (Policy & Development Manager)
คุณวราภรณ์ วศินสังวร (CRM Manager)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร (Material Researcher)
คุณเลอชาติ ธรรมเสถียร (Information Scientist)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (Librarian)

วันงานพิธีเปิด miniTCDC เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.

15.jpg 13.jpg

ผู้ที่มาร่วมงานต้องมีการลงทะเบียนกันซะก่อน

18.jpg 

สร้างบรรยากาศด้วยเสียงดนตรี ฟังสบายๆ

211.jpg221.jpg

อาจารย์อภิสิทธิ์ และ คุณไชยยง  กล่าวรายงาน โครงการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ TCDC สู่ภูมิภาค (miniTCDC)

24.jpg 231.jpg

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ ผศ.รุ่ง ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงานในพิธี

27.jpg 281.jpg

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เปิดพิธีอย่างเป็นทางการ พร้อมกับถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหาร TCDC

31.jpg32.jpg

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด miniTCDC และ ห้อง Exhibition ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวัสดุไทย

dsc00871.jpgdsc00872.jpg

ภายในห้องที่จัดแสดง

จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ และฐานข้อมูลออนไลน์” ที่ห้องประชุม 1301 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิทยากรได้แก่ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร และคุณ ขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

 dsc00958.jpg dsc00976.jpg

   ในการบรรยายเรื่องฐานข้อมูลออนไลน์ จะกล่าวถึงข้อมูลแต่ละฐาน ได้แก่

  GMID เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านการตลาด โดยรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เช่น สถิติผู้บริโภค การค้าปลีก บทวิเคราะห์ทางธุรกิจ เป็นต้น                                                      

  DAAI เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลอ้างอิงกว่า 130,000 รายการ จากหนังสือพิมพ์และวารสารด้านการออกแบบ และช่างฝีมือกว่า 500 ชื่อ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1973 เป็นต้นมา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับนักออกแบบ ช่างศิลป์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และบรษัทต่างๆ ถือได้ว่า เป็นฐานข้อมูลประเภทดัชนีที่รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  Material COnnexion Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลวัสดุกว่า 3,000 ชนิด จากทั่วโลก ที่คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้รู้จักวัสดุที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าในทุกแง่มุม ตั้งแต่ชื่อวัสดุ รูปภาพ คำอธิบาย ไปจนถึงข้อมูลของผู้ผลิตวัสดุ

dsc00973.jpgdsc00978.jpg

น้องๆนักศึกษาให้ความสนใจกับตัวอย่างวัสดุที่นำมาแสดง

img_2875.jpg

อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณวิทยากร ที่มาบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเสร็จสิ้นงานในวันนี้…

img_2810.jpgimg_2883.jpg

ถ่ายรูปร่วมกัน กับน้องๆ ที่มาช่วยงาน (ใครน้องใครพี่ก็เนียนกันไป) .

Advertisements