เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยคณะของ TCDC ที่เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วย

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณวัชชพล หรั่งแพ ( Contact Person miniTCDC)

พิธีเปิดจัดที่ สำนักวิทยบริการ มีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.
โดยได้รับความสนใจจากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่มาทำข่าวพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

พิธีเริ่มเมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรชา บุดดาดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้น คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)

จากนั้น อ.สุภชัย หาทองคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้นคณะของ TCDC ได้พาผู้ร่วมงาน เข้าเยี่ยมชม miniTCDC พร้อมแนะนำในส่วนต่างๆ

และในสายมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ต่อด้วยเสวนาเรื่อง “เอกลักษณ์งานออกแบบพื้นถิ่นเมืองอุบลฯ” โดย ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ ผศ.สมชาย นิลอาธิ และ ดร. ศักดิ์ สิกขา อาจารย์ประจำ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Advertisements