เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด mini TCDC ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเราที่ไปได้แก่
คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณนพดล วีรกิตติ (Information Technology&Facilities Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chief Librarian)
คุณพัชราพร ทองประไพ (Chief Financial&Accountant)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณพันธิตรา สินสมบูรณ์ (Visitor Service Director)
คุณชมพูนุช วีรกิตติ (Director Of Material Library)
คุณเกรียงศักดิ์ สุทธินราธร ( IT Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (librarian)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณศุภมาศ พะหุโล (Assistant Curator)
คุณพงศกร ดารา (Contact Person mini TCDC)

งานจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ ผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวกันในวันนี้
พิธีเริ่มโดย รองศาสตราจารย์สุวรรณา ชุติมันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

จากนั้นคุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)”

ต่อมาประธานในพิธี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมชั้นหนังสือ miniTCDC และนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก นุ่ง จับ พับ จีบ (Wearing Folding Draping Pleating)

ช่วงสุดท้ายของงานมีการบรรยายเรื่อง “What is design?… ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” โดยคุณศุภมาศ พะหุโล ภัณฑารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Advertisements