เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิด miniTCDC  ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยคณะของเราที่ไปได้แก่

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (Managing Director)
คุณสุภาพร สมจิตต์ (Chift Librarian)
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (Marketing & Manager)
คุณสิริรัตน์ สิริภักดิ์ ( miniTCDC Project Manager)
ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ( Material Researcher)
คุณขวัญศิรดา บุญญานุสรณ์สิริ (Librarian)
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ (Client Service Officer MCB)
คุณพัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (Marketing & Communication Department)
คุณธฤตวัน ไชยวสุ ( Librarian)
คุณวัชชพล หรั่งแพ ( Contact Person miniTCDC)
คุณชุตยเวศ สินธุพันธ์ ( วิทยากรพิเศษ)

        ซึ่งงานได้ถูกจัดขึ้นที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.โดยมีทั้งคณะอาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงาน

             จากนั้นอาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ กล่าวต้อนรับ ต่อด้วย นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและร่วมกันตัด-ริบบิ้น

เจ้าหน้าที่ของ TCDC พาผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมโครงการ

 หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นมีการบรรยายเรื่อง“วิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ และการบรรยายเรื่อง “Rearchitecture: new thinking towards sustainable living”  บรรยากาศการลงทะเบียนก่อนฟังการบรรยายโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาม.มหาสารคาม และจาก ม.ใกล้เคียง

การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลวัสดุ” โดย คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์นอกจากนี้ยังมีการนำตัววัสดุจริงๆ มาให้ชม และสัมผัสอย่างใกล้ชิด

ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง “Re-architecture: new thinking towards sustainable living” โดย คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisements