สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงาน    
Creative Unfold ,Bangkok 08 (การชุมนุมทางความคิด)

สรุปประเมินผลการถ่ายทอดสด

sum-cu08.pdf

 

ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดของแต่ละที่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

 

 

 

Advertisements