สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “Social Web and Library 2.0 พร้อมศึกษาดูงาน”
ภายใต้โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
27 – 28 พฤศจิกายน 2551

     ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) จะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “Social Web and Library 2.0 พร้อมศึกษาดูงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (Mini TCDC) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Library 2.0 และทักษะในการประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ ในกลุ่ม Web 2.0 และ Social networking ให้สามารถนำกลับไปพัฒนาระบบบริการห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2551

โดย TCDC เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พัก ( โรงแรมAriston )

แผนที่โรงแรม Ariston

ตัวแทนจากมหาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

กำหนดการและแบบตอบรับ *

แผนที่TCDC

* หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โฆษณา