นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ : Wearing Draping Folding Pleating

 

นิทรรศการอยู่สบายๆ….ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก : Alternative Building Materials

 

 

นิทรรศการDesign Process : กระบวนการออกแบบ: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง

โฆษณา