ตุลาคม 2009


พิธีเปิด โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552

มีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

โดยพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรตจาก ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี
,ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมงาน

ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงาน

ถ่ายถาพร่วมกัน แล้วชม ส่วนของ mini TCDC
และนิทรรศการชุดคลี่ผืนผ้า…มองหานวัตกรรม(Smart and Innovative Textile)

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”  ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง
“ภาษา การตีความและกระบวนการทำความเข้าใจในงานออกแบบ” โดยวิทยากรจาก TCDC

นักศึกษาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมฟังบรรยาย

คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ และคุณจิตนา ชูพรมวงษ์ บรรยายเรื่อง  “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและ
ฐานข้อมูลออนไลน์”

ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษา การตีความและกระบวนการทำความเข้าใจในงานออกแบบ” โดย
คุณพิชิต วีรังคบุตร.

มีการร่วมสนุกเล่นเกมพร้อมแจกรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน

หลังการบรรยายจบ มีการถ่ายภาพร่วมกันของ เจ้าหน้าที่ TCDC คณะอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Advertisements

พิธีเปิด โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552

มีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

งานเริ่มด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน  “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)” มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กล่าวเปิดงาน

จากนั้นมีการเยี่ยมชม mini TCDC และนิทรรศการชุดบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก (Green Packaging)

การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

การบรรยายเรื่อง “มีอะไรถึงออกแบบได้” โดย คุณอนันตา อินทรอักษร

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC


สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ