พิธีเปิด โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค miniTCDC
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552

มีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

โดยพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรตจาก ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี
,ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมงาน

ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงาน

ถ่ายถาพร่วมกัน แล้วชม ส่วนของ mini TCDC
และนิทรรศการชุดคลี่ผืนผ้า…มองหานวัตกรรม(Smart and Innovative Textile)

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”  ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง
“ภาษา การตีความและกระบวนการทำความเข้าใจในงานออกแบบ” โดยวิทยากรจาก TCDC

นักศึกษาลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมฟังบรรยาย

คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ และคุณจิตนา ชูพรมวงษ์ บรรยายเรื่อง  “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและ
ฐานข้อมูลออนไลน์”

ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ภาษา การตีความและกระบวนการทำความเข้าใจในงานออกแบบ” โดย
คุณพิชิต วีรังคบุตร.

มีการร่วมสนุกเล่นเกมพร้อมแจกรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน

หลังการบรรยายจบ มีการถ่ายภาพร่วมกันของ เจ้าหน้าที่ TCDC คณะอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Advertisements