พิธีเปิด โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค mini TCDC
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552

มีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

งานเริ่มด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวรายงาน  “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (mini TCDC)” มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กล่าวเปิดงาน

จากนั้นมีการเยี่ยมชม mini TCDC และนิทรรศการชุดบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก (Green Packaging)

การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ และคุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ

การบรรยายเรื่อง “มีอะไรถึงออกแบบได้” โดย คุณอนันตา อินทรอักษร

Advertisements