กิจกรรมการบรรยายการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion และ ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการฐานข้อมูลวัสดุ
และฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอน และการให้บริการในห้องสมุด นอกจากนี้แล้วยังได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้าน
การออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
    ซึ่งในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
 การบรรยายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอเก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 2 เดือน
 ที่ทางเราได้ไปบรรยายให้กับทั้ง 12 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมาให้ชมกันค่ะ

                    กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 205 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design”
วิทยากร : คุณพิชิต วีรังคบุตร หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าร่วม : 383 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                   ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 131 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าร่วม : 123 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “STEPPING STONE TO GREEN BUILDING”
วิทยากร : คุณสรรภพ พูลสุวรรณ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 254 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
วิทยากร : คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                     ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
Advertisements