พิธีเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบรรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่15 มิถุนายน 2554

โดยมีอาจารย์อภิสิทธิ์ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และรศ.สมชาย สกุลทัพ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานในพิธี พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

ช่วงบ่ายยวันเดียวกัน ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
โดยคุณจินตนา ชูพรมวงษ์และคุณธฤตวัน ไชยวสุต่อด้วย การบรรยายเรื่อง “เจาะเทรนด์โลก”โดย คุณจรินทร์ทิพย์ และคุณกริยาผู้สนใจสามารถเข้าชม นิทรรศการชุด วัสดุสุดลํ้า ไทยทำ เทศทึ่ง(Thai material)
ได้ที่อาคารปฏิบัติการบาติก ภาควิชาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 16 สิงหาคม
2554 เวลา (จ.-ศ.) 8.30 – 16.30 น. / (ส.-อา.) 10.00 – 16.30 น.

โฆษณา

นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถิ่น” (miniTCDC Showcase)

เพราะโอกาสไม่มีคำว่า  “ไกลเกินเอื้อม”
ถึงเวลาทีเด็กไทย จะภาคภูมิใจกับความเป็นชาวถิ่น!!!
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC)
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการ ได้แสดงศักยภาพส่วนบุคคล
ที่ตกผลึกจากกระบวนการคิดและขนบชีวิตในท้องถินปรุงแต่งด้วยแนวคิดร่วมสมัย
จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศ

ในนิทรรศการ“การออกแบบแห่งท้องถิ่น”เพื่อผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กไทย ไม่หยุดอยู่แค่ในเขตภูมิภาค แต่สามารถก้าวไปสู่การยอมรับระดับประเทศ
ได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดจนพัฒนาการผลิตระดับท้องทีให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนอย่างเต็มเปี่ยม


ทั้งนี้ผลผลิตแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเยาวชน จะถูกหมุนเวียนไปจัดแสดง
ตาม miniTCDC 12 แห่ง ทั่วประเทศ
เข้าชมฟรี
ณ บริเวณโถงทางเข้า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ชัน6 ดิเอ็มโพเรียมช็อปปิงคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

การสัมมนาโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
สถานที่: ห้อง Auditorium ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เวลา: 09.30 – 17.00 น.

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในโครงการ miniTCDC
ศสบ.จึงได้จัดโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผลงานในรูปแบบ
การออกแบบ ที่กลั่นกรองจากความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากความรู้ใน
โครงการ miniTCDC อันเป็นการต่อยอดทางความคิด และเป็นการส่งเสริม
การวางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ที่มีแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และเผยแพร่
ผลงานที่มีคุณภาพจากระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็งสู่สาธารณะชนมากยิ่งขึ้น
โดยในวันที่ 25 พ.ค.54 ที่ผ่านมา เป็นการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 10 สถาบัน
ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)  l มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU) l มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) l มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRU)l มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (NSTRU) l มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU)

โดยนักศึกษาทั้ง 10 สถาบันได้นำเสนอผลงานการออกแบบของตน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงได้คำแนะนำดีๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ทั้ง 3 ท่าน เพื่อนำไปต่อยอดแก่ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานต่อไป

ภาพบรรยากาศในงาน

ลงทะเบียนก่อนเข้างาน

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงาน

วิทยากรผู้ให้คำแนะนำทั้ง 3 ท่าน จากซ้ายไปขวาได้แก่
คุณพิชิต วีรังคบุตร , คุณบรรณนาท ไชยพาน และ คุณศุภพงษ์ สอนสังข์


โดยผลงานทั้งหมดนี้จะถูกจัดแสดงเป็นนิทรรศการ
“การออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)”
ในวันที่ 21 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2554 ณ โถงทางเข้า, TCDC
และนำออกแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียนไปทั้งสถาบัน
ที่อยู่ในโครงการ miniTCDC ต่อไป

                    กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน กันยายน 2553

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม : 65 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเชียงราย
จำนวนผู้เข้าร่วม : 118 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันพุธที่ 8 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าร่วม : 187 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Green Design: Sustaining Self-Sufficiency”
วิทยากร : ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
                         ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 79 คน (มีการถ่ายทอดผ่ายเคเบิ้ลของมหาวิทยาลัย)
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และ
คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 15 กันยายน 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 75 คน
การบรรยายหัวข้อ “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design” โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร
หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 22 กันยายน 2553
สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำนวนผู้เข้าร่วม 53 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                           ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 67 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXionและฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                      ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
    กิจกรรมการบรรยายการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ Material ConneXion และ ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการฐานข้อมูลวัสดุ
และฐานข้อมูลออนไลน์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนการสอน และการให้บริการในห้องสมุด นอกจากนี้แล้วยังได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้าน
การออกแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
    ซึ่งในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้ง นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง
 การบรรยายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอเก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 2 เดือน
 ที่ทางเราได้ไปบรรยายให้กับทั้ง 12 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมาให้ชมกันค่ะ

                    กิจกรรมการบรรยายฯที่จัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 205 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “Graphic Design”
วิทยากร : คุณพิชิต วีรังคบุตร หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้เข้าร่วม : 383 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                   ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา
จำนวนผู้เข้าร่วม : 131 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์”
วิทยากร : คุณอนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้อาวุโส
งานพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
จำนวนผู้เข้าร่วม : 123 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “STEPPING STONE TO GREEN BUILDING”
วิทยากร : คุณสรรภพ พูลสุวรรณ
                    ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวนผู้เข้าร่วม : 254 คน
การบรรยายเรื่อง “วิธีการใช้ฐานข้อมูลวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์”
วิทยากร : คุณขวัญสิรดา บุญญานุสรณ์สิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
และ ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 101”
วิทยากร : คุณจิตติภา ฐานะศิริพงศ์ นักจัดการความรู้อาวุโส
ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
                     ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC

สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ


สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC


สถิติกลุ่มเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด

สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศนับจากวันที่เปิดทำการ